Vertaallijst

PRINCE2-principes

Nederlands

Engels

voortdurende zakelijke rechtvaardiging

continued business justification

leren van ervaring

learn from experience

gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

defined roles and responsibilities

managen per fase

manage by stages

managen ‘by exception’

manage by exception

productgerichte aanpak

focus on products

op maat maken voor de projectomgeving

tailor to suit the project environment

PRINCE2-thema’s

Nederlands

Engels

business case

business case

organisatie

organization

kwaliteit

quality

plannen

Plans

risico

risk

wijziging

change

voortgang

progress

PRINCE2-rollen

Nederlands

Engels

opdrachtgever

executive

projectborging

project assurance

projectmanager

project manager

projectsupport

project support

seniorgebruiker

senior user

seniorleverancier

senior supplier

stuurgroep

project board

teammanager

team manager

wijzigingsautoriteit

change authority

 

Engels

Nederlands

change authority

wijzigingsautoriteit

executive

opdrachtgever

project assurance

projectborging

project board

stuurgroep

project manager

projectmanager

project support

projectsupport

senior supplier

seniorleverancier

senior user

seniorgebruiker

Team manager

teammanager

PRINCE2-processen en -activiteiten

OP

opstarten van een project

SU

starting up a project

benoemen van de opdrachtgever en de projectmanager

appoint the executive and the project manager

eerdere leerpunten verzamelen

capture previous lessons

projectmanagementteam samenstellen en benoemen

design and appointing the project management team

business case op hoofdpunten opstellen

prepare the outline business case

projectaanpak kiezen en projectvoorstel samenstellen

select the project approach and assembling the project brief

initiatiefase plannen

plan the initiation stage

IP

initiëren van een project

IP

initiating a project

risicomanagementaanpak opstellen

prepare the risk management approach

wijzigingsmanagementaanpak opstellen

prepare the change control approach

kwaliteitsmanagementaanpak opstellen

prepare the quality management approach

communicatiemanagementaanpak opstellen

prepare the communication management approach

projectbeheersing opzetten

set up the project controls

projectplan maken

create the project plan

business case aanscherpen

refine the business case

projectinitiatiedocumentatie samenstellen

assemble the project initiation documentation

SP

sturen van een project

DP

directing a project

projectinitiatie autoriseren

authorize initiation

project autoriseren

authorize the project

fase-of afwijkingsplan autoriseren

authorize a stage or exception plan

ad hoc sturing geven

give ad hoc direction

projectafsluiting autoriseren

authorize project closure

BF

beheersen van een fase

CS

controlling a stage

werkpakket autoriseren

authorize a work package

status werkpakket beoordelen

review the work package status

afgeronde werkpakketten ontvangen

receive completed work packages

status fase beoordelen

review the stage status

hoofdpunten rapporteren

report highlights

issues en risico’s verzamelen en beoordelen

capture and examining issues and risks

issues en risico’s escaleren

escalate issues and risks

corrigerende maatregelen nemen

take corrective action

MP

managen productoplevering

MP

managing product delivery

werkpakket aannemen

accept a work package

werkpakket uitvoeren

execute a work package

werkpakket opleveren

deliver a work package

MF

managen faseovergangen

SB

managing a stage boundary

volgende fase plannen

plan the next stage

projectplan actualiseren

update the project plan

business case actualiseren

update the business Case

faseafsluiting rapporteren

report stage end

afwijkingsplan opstellen

produce an exception plan

AP

afsluiten van een project

CP

closing a project

geplande afsluiting voorbereiden

prepare planned closure

voortijdige afsluiting voorbereiden

prepare premature closure

producten overdragen

hand over products

project evalueren

evaluate the project

projectafsluiting aanbevelen

recommend project closure

De PRINCE2-aanpak voor plannen

The PRINCE2 approach to plans

plan ontwerpen

design the plan

producten definiëren en analyseren

define and analyse the products

activiteiten en afhankelijkheden identificeren

identify activities and dependencies

schattingen maken

prepare estimates

tijdschema maken

prepare the schedule

risico’s analyseren

analyse the risks

plan documenteren

document the plan

PRINCE2-Managementproducten

Nederlands

Engels

afwijkingsrapport

exception report

benefitsmanagementaanpak

benefits management approach

business case

business case

checkpointrapport

checkpoint report

communicatiemanagementaanpak

communication management approach

configuratie-item-record

configuration item record

dagelijks logboek

daily log

fase-eindrapport

end stage report

hoofdpuntenrapport

highlight report

issuerapport

issue report

issueregister

issue log

kwaliteitsmanagementaanpak

quality management approach

kwaliteitsregister

quality register

leerpuntenlogboek

lessons log

leerpuntenrapport

lessons report

plan (project-, fase-, team-, afwijkings-)

plan (project, stage, team, exception)

productbeschrijving

product description

productstatusoverzicht

product status account

projecteindrapport

end project report

projectinitiatiedocumentatie (PID)

project initiation documentation (PID)

projectproductbeschrijving

project product description

projectvoorstel

project brief

risicomanagementaanpak

risk management approach

risicoregister

risk register

werkpakket

work package

wijzigingsmanagementaanpak

Change control approach

 

Engels

Nederlands

benefits management approach

benefitsmanagementaanpak

business case

business case

checkpoint report

checkpointrapport

change control approach

wijzigingsmanagementaanpak

communication management approach

communicatiemanagementaanpak

configuration item record

configuratie-item-record

daily log

dagelijks logboek

end project report

projecteindrapport

end stage report

fase-eindrapport

exception report

afwijkingsrapport

highlight report

hoofdpuntenrapport

issue register

issueregister

issue report

issuerapport

lessons Log

leerpuntenlogboek

lessons report

leerpuntenrapport

plan (project, stage, team, exception)

plan (project-, fase-, team-, afwijkings-)

product description

productbeschrijving

product status accounting

productstatusoverzicht

project brief

projectvoorstel

project initiation documentation (PID)

projectinitiatiedocumentatie (PID)

project product description

projectproductbeschrijving

quality management approach

kwaliteitsmanagementaanpak

quality register

kwaliteitsregister

risk management approach

risicomanagementaanpak

risk register

risicoregister

work package

werkpakket

Overige projectmanagementbegrippen

Nederlands

Engels

A

aanbeveling tot afsluiting

closure recommendation

aanbevelingen voor vervolgacties

follow-on action recommendations

aandachtspunt

issue

aankondiging projectautorisatie

project authorization notification

aankondiging projectinitiatie

project initiation notification

aankondiging projectstart

project start up notification

aankondiging projectafsluiting

project closure notification

aankondiging van afsluiting

closure notification

aanleiding

trigger

aanname

assumption

acceptatiebestand

acceptance record

acceptatie

acceptance

acceptatiecriteria

acceptance criteria

acceptatie door beheer en onderhoud

operational and maintenance acceptance

accepteren (risicomaatregel)

accept (risk response)

activiteit

activity

afbakening

exclusion

afgerond

completed

afhankelijkheid (plan)

dependency (plan)

afwijking

exception

afwijking van de specificatie

off-specification

autorisatie

authorization

B

balkenschema

bar chart

bestand

record

baseline

baseline

baselineproduct

baseline product

bate

benefit

bedreiging

threat

bedrijfs-of programmastandaard

corporate or programme standard

bedrijfsrisico

business risk

beheersinstrumenten

controls

belanghebbende

stakeholder

benutten (risicomaatregel)

exploit (risk response)

beoordeling

assessment

beoordeling afwijkingsplan

exception assessment

beperking

constraint

bereik

scope

besturing

governance

bevestiging

confirmation

bevoegd gezag

responsible authority

bevoegdheid

authority

bewaken

monitor

borging

assurance

C

capaciteit (van mensen en middelen)

resource

categorie van risicomaatregelen

risk response category

concessie

concession

configuratiebeheer(sing)

configuration control

configuratie-item

configuration item

configuratie-item-record

configuration-item-record

configuratiemanagement

configuration management

configuratiemanagementsysteem

configuration management system

corrigerende maatregel

corrective action

D

delegeren

delegate

delen (risicomaatregel)

share (risk response)

draagvlak

commitment

E

eindresultaat

outcome

eis

requirement

eindverantwoordelijk

accountable

escalatie

escalation

F

fase

stage

fase-eindbeoordeling

end stage assessment

G

Gantt Chart

Gantt Chart

geaggregeerd risico

aggregated risk

gebeurtenisgedreven beheersinstrument

event-driven control

gebruiker

user

gebruikersacceptatie

user acceptance

geplande afsluiting

planned closure

goedkeurder

approver

goedkeuring

approval

goedkeuringsbestand

approval record

H

haalbaarheidsstudie

feasibility study

huidige

current

I, J

impact (van risico)

impact (of risk)

initiatiefase

initiation stage

interface

interface

inherent risico

inherent risk

investeringsanalyse

investment appraisal

issue

issue

K

kans (risico)

opportunity

kans (waarschijnlijkheid)

probability

klant

customer

kritieke pad

critical path

kwaliteit

quality

kwaliteitsbeheersing

quality control

kwaliteitsbeleid

quality policy

kwaliteitsborging

quality assurance

kwaliteitscriteria

quality criteria

kwaliteitsbestand

quality record

kwaliteitsinspectie

quality inspection

kwaliteitsmanagement

quality management

kwaliteitsmanagementsysteem

quality management system

kwaliteitsplanning

quality planning

kwaliteitsreview, kwaliteitsbeoordeling

quality review

kwaliteitsverwachtingen van de klant

customer quality expectations

L

levensvatbaar

viable

leverancier

supplier

logboek

log

M

management ‘by exception’

management by exception

managementfase

management stage

managementproduct

management product

mijlpaal

milestone

N

nabijheid (van risico)

proximity (of risk)

negatieve bate

dis-benefit

netwerkplanning

activity network

O

onvoorzien

contingency

op maat maken

tailoring

opstarten

start up

op te leveren product

deliverable

output

output

overdracht

handover

overdragen (risicomaatregel)

transfer (risk response)

P

planningshorizon

planning horizon

portfolio

portfolio

post-projectbenefitsreview

post project benefits review

prestatiedoelstelling

performance target

procedure

procedure

proces

process

producent

producer

product

product

productcontrolelijst

product checklist

productdecompositiestructuur

product breakdown structure

productgerichte planning

product based planning

productlevenscyclus

product lifecycle

productstroomschema

product flow diagram

prognose

forecast

programma

programme

project

project

projectaanpak

project approach

projectbeheersinstrumenten

project controls

projectborging vanuit bedrijfsperspectief

business assurance

projectborging vanuit gebruikersperspectief

user assurance

projectborging vanuit leveranciersperspectief

supplier assurance

projectbureau

project office

projectdossier

project file

projectissue

project issue

projectlevenscyclus

project lifecycle

projectlocatie

project location

projectmanagement

project management

projectmanagementteam

project management team

projectmanagementteamstructuur

project management team structure

projectmandaat

project mandate

projectproduct, projectresultaat

project product

projectrisico

project risk

projectteam

project team

punt van zorg

concern

R

randvoorwaarde

prerequisite

rapport (soms rapportage)

report

reduceren (risicomaatregel)

reduce (risk response)

register

register

release

release

restrisico

residual risk

review

review

reviewer

reviewer

risico

risk

risico-actiehouder

risk-actionee

risicobereidheid

risk appetite

risicobeoordeling

risk assessment

risico-eigenaar

risk owner

risico-evaluatie

risk evaluation

risicogebeurtenis

risk event

risico-identificatie

risk identification

risicomaatregel

risk response

risicomanagement

risk management

risico-oorzaak

risk cause

risicoprofiel

risk profile

risicoschatting

risk estimation

risicotolerantielijn

risk tolerance line

rolbeschrijving

role description

S

scope

scope

secretaris

administrator

specialistenproduct

specialist product

sponsor

sponsor

strategie

strategy

sturen

direct

T

taakomschrijving

terms of reference

technische fase

technical stage

terugvalplan

fall-back plan

thema

theme

tijdgedreven beheersinstrument

time-driven control

tijdschema

schedule

tolerantie

tolerance

U

uitkomst

outcome

V

variant

variant

verankeren van PRINCE2

embedding PRINCE2

Verrijken (risicomaatregel)

enhance (risk response)

vermijden (risicomaatregel)

avoid (risk response)

verminderen van een risico

mitigate of a risk

versie

version

verslag

report

vertegenwoordiger

presenter

verwijzing

cross reference

voorprojectfase

pre-project stage

voortijdige afsluiting

premature closure

voortgangsbeoordeling

checkpoint

voorzieningsplan opstellen (risicomaatregel)

prepare contingent plan (risk response)

W

wijziging

change

wijzigingsbeheer

change control

wijzigingsbudget

change budget

wijzigingsverzoek

request for change

 

Engels

Nederlands

A

accept (risk response)

accepteren (risicomaatregel)

acceptance

acceptatie

acceptance criteria

acceptatiecriteria

acceptance record

acceptatiebestand

accountable

eindverantwoordelijk

activity

activiteit

activity network

netwerkplanning

administrator

secretaris

aggregated risk

geaggregeerd risico

approval record

goedkeuringsbestand

approval

goedkeuring

approver

goedkeurder

assessment

beoordeling

assumption

aanname

assurance

borging

authority

bevoegdheid (als kenmerk rol), instantie (als orgaan)

authorization

autorisatie, machtiging

avoid (risk response)

vermijden (risicomaatregel)

B

bar chart

balkenschema

baseline

baseline

baseline product

baselineproduct

benefit

bate

business assurance

projectborging vanuit bedrijfsperspectief

business risk

bedrijfsrisico

C

change

wijziging

change budget

wijzigingsbudget

change control

wijzigingsbeheer

checkpoint

voortgangsbeoordeling

closure notification

aankondiging van afsluiting

closure recommendation

aanbeveling tot afsluiting

commitment

draagvlak, aangegane verplichting

completed

afgerond

concern

punt van zorg

concession

concessie

configuration control

configuratiebeheer(sing)

configuration item

configuratie-item

configuration-item-record

configuratie-item-record

configuration management

configuratiemanagement

configuration management system

configuratiemanagementsysteem

confirmation

bevestiging

constraint

beperking

contingency

onvoorzien

control

beheersinstrument

corporate or programme standards

lijn-of programmastandaarden

corrective action

corrigerende maatregel

critical path

kritieke pad

cross preference

verwijzing

current

huidige

customer

klant

customer’s quality expectations

kwaliteitsverwachtingen van de klant

D

delegate

delegeren

deliverable

op te leveren product

dependency (plan)

afhankelijkheid (plan)

direct

sturen

dis-benefit

negatieve bate

E

embedding PRINCE2

verankeren van PRINCE2

end stage assessment

fase-eindbeoordeling

enhance (risk response)

verrijken (risicomaatregel)

escalation

escalatie

event-driven control

gebeurtenisgedreven beheersinstrument

exception

afwijking

exception assessment

beoordeling Afwijkingsplan

exclusion

afbakening

exploit (risk response)

benutten (risicomaatregel)

F

fall-back plan

terugvalplan

feasibility study

haalbaarheidsstudie

follow-on action recommendations

aanbevelingen voor vervolgacties

forecast

prognose

G

Gantt Chart

Gantt Chart

governance

besturing

H

handover

overdracht

I, J, K

impact (of risk)

impact (van risico)

inherent risk

inherent risico

initiation stage

initiatiefase

interface

interface

investment appraisal

investeringsanalyse

issue

issue, aandachtspunt

L

log

logboek

M, N

management by exception

management ‘by exception’

management product

managementproduct

management stage

managementfase

milestone

mijlpaal

mitigate of a risk

verminderen van een risico

monitor

bewaken

O

off-specification

afwijking van de specificatie

operational and maintenance acceptance

acceptatie door beheer en onderhoud

opportunity

kans (risico)

outcome

eindresultaat, uitkomst

output

output

P

performance target

prestatiedoelstelling

planned closure

geplande afsluiting

planning horizon

Planningshorizon

portfolio

portfolio

post project benefits review

post-projectbenefitsreview

premature closure

voortijdige afsluiting

prepare contingent plan (risk response)

voorzieningsplan opstellen (risicomaatregel)

pre-project stage

voorprojectfase

prerequisite

randvoorwaarde

presenter

vertegenwoordiger

probability

kans (waarschijnlijkheid)

procedure

procedure

process

proces

producer

producent

product

product

product based planning

productgerichte planning

product breakdown structure

productdecompositiestructuur

product checklist

productcontrolelijst

product flow diagram

productstroomschema

product lifecycle

productlevenscyclus

programme

programma

project

project

project approach

projectaanpak

project authorization notification

aankondiging projectautorisatie

project closure notification

aankondiging projectafsluiting

project controls

projectbeheersinstrumenten

project file

projectdossier

project initiation notification

aankondiging projectinitiatie

project issue

projectissue

project lifecycle

projectlevenscyclus

project location

projectlocatie

project management

projectmanagement

project management team

projectmanagementteam

project management team structure

projectmanagementteamstructuur

project mandate

projectmandaat

project office

projectbureau

project product

projectproduct, projectresultaat

project risk

projectrisico

project start up notification

aankondiging projectstart

project team

projectteam

proximity (of risk)

nabijheid (van risico)

Q

quality

kwaliteit

quality assurance

kwaliteitsborging

quality control

kwaliteitsbeheersing

quality criteria

kwaliteitscriteria

quality inspection

kwaliteitsinspectie

quality management

kwaliteitsmanagement

quality (management) system

kwaliteitsmanagementsystem

quality planning

kwaliteitsplanning

quality policy

kwaliteitsbeleid

quality record

kwaliteitsbestand

quality review

kwaliteitsreview, kwaliteitsbeoordeling

R

record

bestand

reduce (risk response)

reduceren (risicomaatregel)

register

register

release

release

report

rapport / verslag (soms rapportage)

request for change

wijzigingsverzoek

requirement

eis

residual risk

restrisico

responsible authority

bevoegd gezag

resource

capaciteit (van mensen en middelen)

review

review

reviewer

reviewer

risk

risico

risk actionee

risico-actiehouder

risk appetite

risicobereidheid

risk assessment

risicobeoordeling

risk cause

risico-oorzaak

risk estimation

risicoschatting

risk evaluation

risico-evaluatie

risk event

risicogebeurtenis

risk identification

risico-identificatie

risk management

risicomanagement

risk owner

risico-eigenaar

risk profile

risicoprofiel

risk response

risicomaatregel

risk response category

categorie van risicomaatregelen

risk tolerance line

risicotolerantielijn

role description

rolbeschrijving

S

schedule

tijdschema

scope

scope, bereik

share (risk response)

delen (risicomaatregel)

specialist product

specialistenproduct

sponsor

sponsor

stage

fase

stakeholder

belanghebbende

start up

opstarten

strategy

strategie

supplier

leverancier

supplier assurance

projectborging vanuit leveranciersoptiek

T

tailoring

op maat maken

technical stage

technische fase

term of reference

taakomschrijving

theme

thema

threat

bedreiging (risico)

time-driven control

tijdgedreven beheersinstrument

tolerance

tolerantie

tranche

Cluster

transfer (risk response)

overdragen (risicomaatregel)

trigger

aanleiding

U

user acceptance

gebruikersacceptatie

user assurance

projectborging vanuit gebruikersperspectief

user(s)

gebruiker(s)

V

variant

variant

version

versie

viable

levensvatbaar