PROJECTMANAGEMENT OP BASIS VAN PRINCE2®, EDITIE 2017

3e geheel herziende druk

 

Deze nieuwe uitgave is een volledig herziene uitgave gebaseerd op de nieuwe manual  PRINCE2 2017. Inhoudelijk is de methode niet veranderd. Wel wordt extra aandacht besteed aan het principe van het op maat maken van de methode voor de projectomgeving. Voor elk thema en elk proces wordt nu aangegeven hoe de methode is toe te snijden op kleine projecten, op agile projecten, op commerciële projecten en op projecten in een programma. Verder wordt nu expliciet aangegeven wat minimaal ingeregeld moet worden om de verschillende thema’s effectief toe te kunnen passen in een project. Tenslotte wordt aandacht besteed aan hoe de methode PRINCE2 kan worden ingebed in een organisatie.

Ten opzichte van de vorige druk is de tekst in dit boek vereenvoudigd en zijn er extra voorbeelden opgenomen. Deze aanpassingen maken het boek geschikt voor zowel de ervaren projectmanager als voor diegenen die zich voor het eerst willen verdiepen in het vakgebied van de projectmanager.

Tenslotte is dit boek uitermate geschikt om je voor te bereiden op zowel het Foundation als het Practitioner examen van PRINCE2. Met een verticale streep in de kantlijn is aangegeven wat geen examenstof is voor het PRINCE2 Foundation examen.

 

Is een nieuwe PRINCE2 uitgave nog wel nodig?

 

Projectmanagement en PRINCE2 staan steeds meer onder druk. De grootste klacht is dat projecten te star worden uitgevoerd met te weinig oog voor de gebruikers en te weinig ruimte voor voortschrijdend inzicht. En dan toch weer een nieuw boek over PRINCE2. Is zo’n boek nog wel nodig?

Projecten worden steeds meer agile uitgevoerd, met vaste teams, in vaste timeboxes, met een directe link tussen gebruikers en ontwikkelaars en met projectresultaten die incrementeel worden opgeleverd. Dit werkt voor veel projecten inderdaad zeer effectief. Maar ook voor dergelijke projecten moet eenduidig worden vastgesteld wat de kaders zijn waarbinnen het project moet worden uitgevoerd. Ook over dergelijke projecten moet er worden gerapporteerd en ook in dergelijke projecten is soms bijsturing nodig als de omstandigheden wijzigen. En hoe doe je dat? Dat kan juist uitstekend worden ingeregeld door de projectmanager met behulp van PRINCE2.

PRINCE2 is primair gericht op de zakelijke rechtvaardiging van het project voor de klant en is gebaseerd op volledige zelfstandigheid van de uitvoerende teams. Verder is PRINCE2 gericht op minimale planvorming vooraf, het op maat maken van het project voor de omgeving, het sturen op producten in plaats van op activiteiten en op het voortdurend leren van ervaringen. Ook kent PRINCE2 een ‘single point of contact’ tussen de gebruikers en de ontwikkelaars. Hoe agile wil je het hebben?

Met PRINCE2 kunnen projecten worden uitgevoerd van traditioneel tot agile. Deze methode biedt u de ideale aanpak om elk project effectief aan te sturen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het project wordt uitgevoerd binnen de afgesproken kaders en dat alle belanghebbenden optimaal worden geïnformeerd.

PRINCE2 2017 en daarmee dit boek mogen niet in uw boekenkast ontbreken. Wij wensen u veel leesplezier en veel succes met uw projecten.

Bert Hedeman

Gabor Vis van Heemst

Hans Fredriksz

 

Belangrijkste wijzigingen PRINCE2 editie 2017

 

De belangrijkste wijziging in de nieuwe editie van PRINCE2 is de extra aandacht voor het op maat maken van PRINCE2 voor verschillende type projecten zoals voor agile projecten, voor commerciële projecten, voor kleine projecten en voor projecten in een programma.

Verder worden nu expliciet de noodzakelijke voorwaarden beschreven waar ieder project per thema aan moet voldoen om het een PRINCE2 project te kunnen blijven noemen.  Dit is erg handig. Het gevaar bestaat echter dat daarmee de indruk wordt gewekt dat al deze elementen volgens PRINCE2 weer ook moeten worden vastgelegd, waardoor PRINCE2 een administratieve methodiek blijft. Dat is niet de bedoeling. Een referentie naar het van toepassing zijnde projectmanagementhandboek is meestal voldoende.

In het proces initiëren van een project is nu een specifieke activiteit opgenomen voor het op maat van de methodiek voor het project en is de activiteit ‘business case aanscherpen’ gewijzigd in ‘gedetailleerde business case en benefitsmanagementaanpak opstellen’.  Met dat laatste wordt recht gedaan aan het belang voor het opstellen van de benefitsmanagementaanpak direct bij de start van het project.

Daarnaast zijn in kaders kernboodschappen en tips toegevoegd en worden in kaders meer voorbeelden gegeven. Ook zijn enkele definities aangescherpt.

Verder is het onderdeel over configuratiemanagement ingekort en is voor een aantal managementproducten de voorgeschreven samenstelling vervallen. Dat is zo voor:

  • Configuratie-item-record
  • Dagelijks logboek
  • Leerpuntenrapport
  • Productstatusoverzicht

Tenslotte zijn de schrijfwijze en de terminologie aangepast. PRINCE2-processen, -rollen en -producten worden niet meer met een hoofdletter geschreven. Managementstrategieën heten nu managementaanpakken; bijvoorbeeld de Kwaliteitsmanagementstrategie is nu de kwaliteitsmanagementaanpak; de Configuratiemanagementstrategie heet nu de wijzigingsbeheeraanpak.