Begrippenlijst

 

aanbeveling tot afsluiting

Een aanbeveling, voorbereid door de projectmanager, aan de stuurgroep, dat het project kan worden afgesloten en die kan dienen als aankondiging van de afsluiting als de stuurgroep hiermee akkoord gaat.

aanbevelingen voor vervolgacties

Een lijst met aanbevolen acties ten aanzien van niet-afgeronde werkzaamheden, openstaande issues en risico’s en andere acties die nodig zijn voor de gebruikersfase.

aankondiging projectautorisatie

Een bericht van de stuurgroep aan de locatie waar het project uitgevoerd gaat worden en aan andere belanghebbenden, dat het project van start gaat met het verzoek om gedurende het project de benodigde ondersteunende diensten ter beschikking te stellen.

aankondiging projectinitiatie

Een advies van de stuurgroep aan de locatie waar het project uitgevoerd gaat worden en aan andere belanghebbenden, dat de projectinitiatie start met het verzoek om gedurende de initiatie de benodigde ondersteunende diensten ter beschikking te stellen.

aankondiging van afsluiting

Een advies van de stuurgroep aan alle belanghebbenden dat het project wordt afgesloten en dat de teamleden en ondersteunende faciliteiten zoals locatie, materieel en toegang vanaf een bepaalde datum niet langer nodig zijn. Hierin zou ook een einddatum moeten zijn opgenomen tot wanneer de kosten op het project doorbelast kunnen worden.

aanleiding (trigger)

Een gebeurtenis of beslissing die aanzet tot het starten met een PRINCE2-activiteit of -proces.

aanname

Een stelling die voor waar wordt aangenomen. Hierop worden planningen gebaseerd. Dit is noodzakelijk, omdat de specifieke gegevens op dat moment niet voorhanden zijn.

acceptatie

De formele bevestiging dat het project voldaan heeft aan de acceptatiecriteria en daarmee aan de eisen van de belanghebbenden.

acceptatiecriteria

Een lijst van meetbare criteria waaraan het eindproduct/de eindproducten moet(en) voldoen voordat de belanghebbende het eindproduct/de eindproducten accepteren.

acceptatie door beheer en onderhoud

Een expliciete bevestiging door degenen die de opgeleverde producten daadwerkelijk gaan beheren en onderhouden, dat de op te leveren producten voldoen aan de acceptatiecriteria.

accepteren (risicomaatregel)

Het nemen van een weloverwogen en bewuste beslissing om het bestaande risico (kans of bedreiging) te accepteren zoals die is, omdat dit economisch gunstiger is dan het nemen van risicomaatregelen.

activiteit

Een taak die gedurende een bepaalde tijd wordt uitgevoerd, gewoonlijk als onderdeel van een proces of plan.

afhankelijkheid

De relatie tussen producten en/of activiteiten.

afwijking

Een situatie waarin kan worden verwacht dat de overeengekomen toleranties van een plan zullen worden overschreden.

afwijking van de specificatie

Een product dat door het project is/wordt opgeleverd, maar (naar verwachting) niet voldoet aan de specificaties c.q. niet is/wordt opgeleverd. Een afwijking van de specificatie is een type issue.

afwijkingsplan

Een plan dat wordt opgesteld naar aanleiding van een dreigende overschrijding van de toleranties als vervolg op een afwijkingsrapport. Het afwijkingsplan vervangt het plan waarbinnen de afwijking optreedt en beschrijft de periode vanaf de afwijking tot aan het einde van de planperiode van dat plan.

afwijkingsrapport

Een rapport waarin een afwijking wordt beschreven. In een afwijkingsrapport wordt de afwijking, de oorzaken van de afwijking, de mogelijke tegenmaatregelen, een analyse van de tegenmaatregelen en een advies welke tegenmaatregelen het meest in aanmerking komen omschreven.

agile

Een conceptueel raamwerk voor het flexibel en iteratief doorvoeren van veranderingen.

audit

Een beoordeling of een proces wordt uitgevoerd conform de afspraken.

balkenschema

Een planning, weergegeven in een diagram, waarbij de tijd op de horizontale as en de uit te voeren activiteiten op de verticale as worden uitgezet. In dit diagram is de tijdsduur van de verschillende activiteiten weergegeven door middel van een lijn (balk), die zich ten aanzien van de tijdschaal op de juiste plaats bevindt.

baseline

Een vastgelegde status van een product of situatie. Een baseline wordt bewaard gedurende de planperiode en gebruikt als referentie waartegen het product of situatie wordt beoordeeld en beheerst.

baselineproduct

Een managementproduct dat aspecten van het project beschrijft die alleen gewijzigd of aangepast kunnen worden via een formele wijzigingsprocedure.

bedreiging

Een onzeker feit of onzekere omstandigheid die, als deze zich voordoet, negatieve gevolgen heeft voor het realiseren van de projectdoelstellingen

bedrijfs- of programmastandaard

Een overkoepelende standaard vanuit de lijn- of programmaorganisatie waaraan het project moet voldoen.

beheersinstrument

Een geheel van activiteiten, processen en procedures om een onderscheidend aspect te beheersen.

belanghebbende

Een individu, groep of organisatie die belang of invloed heeft, of meent te hebben, bij een initiatief ( bijvoorbeeld programma, project, activiteit of risico).

benefit

De meetbare verandering die als positief wordt ervaren door één of meerdere belanghebbenden.

benefitsmanagementaanpak

Een plan dat aangeeft hoe, wanneer en door wie de te realiseren benefits zullen worden gemeten.

benutten (risicomaatregel)

Het zodanig aanpassen van de omstandigheden, dat een kans die zich voordoet, wordt geëffectueerd.

beoordelaar

Een onafhankelijk persoon of onafhankelijke groep die producten beoordeeld op basis van de opgestelde criteria in de productbeschrijving.

beoordeling afwijkingsplan

De beoordeling door de stuurgroep van het afwijkingsplan om de uitvoering van het afwijkingsplan goed te keuren.

beperking

Een grens of limiet, waaraan het project moet voldoen.

bestanden

Dynamische managementproducten die informatie bevatten met betrekking tot de voortgang van het project.

besturing

De functies (met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden), processen en procedures die definiëren hoe een organisatie moet worden opgezet en gemanaged.

bevoegdheid

Het recht van het toewijzen van middelen en het nemen van beslissingen.

borging

Het aspect van onafhankelijk management gericht op het geven van vertrouwen, dat aan de eisen wordt voldaan en dat de doelen worden gerealiseerd.

business case

De informatie die de rechtvaardiging voor het opzetten en uitvoeren van een project weergeeft.

business risico

Een risico een directe impact heeft op de geprognosticeerde benefits en daarmee op het effect van wat de klant met het projectresultaat wil bereiken

checkpoint

Een beoordeling van de voortgang van het project op teamniveau, op vooraf vastgestelde tijdstippen of intervallen.

checkpointrapport

Een rapport over de voortgang van een werkpakket dat de teammanager op vooraf vastgestelde tijden of intervallen aan de projectmanager verstrekt.

communicatiemanagementaanpak

Een beschrijving van alle interne en externe communicatie van en naar de belanghebbenden.

concessie

De beslissing dat een afwijking van de specificatie door de stuurgroep zonder corrigerende maatregelen is geaccepteerd.

configuratie

Het geheel van producten waarvan de realisatie en/of het beheer moet worden beheerst. In de context van een project is de configuratie van het projectresultaat het totaal van alle op te leveren producten.

configuratiebaseline

Een vastgestelde status van een product op basis waarvan een product wordt gerealiseerd.

configuratie-item (CI)

Een product, component van een product of set van deelproducten die onderworpen is aan configuratiemanagement.

configuratie-item-record

Een bestand waarin alle relevante informatie van een configuratie-item wordt beschreven, inclusief de relaties die dat configuratie-item heeft met andere configuratie-items.

configuratiemanagement

Het management van de configuratie-items (CI’s), omvattende de planning, identificatie, beheer, statusverantwoording en verificatie van de CI’s.

configuratiemanagementsysteem

Een combinatie van processen en ondersteuningssoftware die gebruikt wordt om de configuratie-item-records te beheren. Doorgaans worden de al bestaande systemen van ofwel de klant-, ofwel de leveranciersorganisatie gebruikt.

corrigerende maatregel

Een actie of combinatie van acties die ervoor zorgt dat de dreiging van het overschrijden van toleranties of een fout in een product wordt weggenomen.

dagelijks logboek

Een dagboek waarin onder meer problemen en punten van zorg kunnen worden genoteerd, die de betrokkene informeel kan afhandelen. projectmanagers en teammanagers kunnen ieder voor zich een eigen dagelijks Logboek bijhouden.

delen (risicomaatregel)

Het delen van een kans of bedreiging met een andere partij.

eindresultaat

Het resultaat van de verandering, welke normaliter wordt beschreven in termen van het effect van de verandering op het uiteindelijke gedrag van mensen en op de omstandigheden.

event-driven beheersinstrument

Een beheersinstrument dat wordt getriggerd door een gebeurtenis, bijvoorbeeld een faseovergang of een gebeurtenis vanuit de organisatie, zoals een jaarafsluiting.

fase

Zie managementfase en technische fase

fase-eindbeoordeling

De beoordeling door de stuurgroep met de projectmanager van het project tijdens een managementfaseovergang.

fase-eindrapport

Een rapport dat de projectmanager aan het einde van elke tussenliggende managementfase aan de stuurgroep verstrekt met de projectstatus aan het einde van die fase, een verantwoording over de afgelopen fase en een doorkijk naar de rest van het project (update projectplan, risico’s en business case). Voor de laatste fase wordt geen afzonderlijk Fase-eindrapport opgesteld.

faseplan

Een gedetailleerd plan voor de projectmanager voor de beheersing van een managementfase binnen het project. Het faseplan is tevens voor de stuurgroep de basis voor de autorisatie van de start van de betreffende fase en het ter beschikking stellen van de benodigde capaciteit.

Gantt chart

Een balkenschema: zie balkenschema.

gebruiker

Iedereen die met het projectresultaat te maken krijgt.

gebruikersacceptatie

Een expliciete bevestiging door degene die de opgeleverde producten daadwerkelijk gaan gebruiken, dat de op te leveren producten voldoen aan de acceptatiecriteria.

geplande afsluiting

De activiteiten om een project gepland af te sluiten.

goedkeurder

Een persoon of groep (bijvoorbeeld de stuurgroep) die gekwalificeerd en geautoriseerd is om de op te leveren producten goed te keuren.

goedkeuring

Formele bevestiging dat het product compleet is en voldoet aan de opgesteld criteria in de productbeschrijving.

haalbaarheidsstudie

Een studie om een optimale oplossing te ontwikkelen voor een probleem of kans. In de studie worden alternatieve oplossingen voor het probleem of de kans ontwikkeld, de levensvatbaarheid van deze verschillende oplossingen onderzocht en een advies opgesteld. Een haalbaarheidsstudie levert een business case op hoofdpunten op voor de verschillende oplossingen.

hoofdpuntenrapport

Een time-driven rapport over de voortgang van de fase op hoofdpunten, dat de projectmanager aan de stuurgroep verstrekt.

impact (van risico’s)

Het effect van een bedreiging of kans indien deze optreedt.

inherent risico

De grootte van een risico, voordat er risicomaatregelen genomen zijn.

initiatiefase

De eerste fase van het project, na goedkeuring van het projectvoorstel, waarin het projectplan wordt opgesteld en de managementinfrastructuur van het project wordt ontworpen, voordat met de uitvoering van het project kan worden begonnen.

inspectie

Een systematische beoordeling van een product door één of meer specialisten om vast te stellen of het voldoet aan de specificaties.

issue

Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden en die niet was gepland en die managementaandacht vereist om opgelost of afgehandeld te worden.

issuerapport

Een vastlegging van de beschrijving, de impact en de beslissingen aangaande issues die formeel moeten worden afgehandeld.

issueregister

Een register voor het vastleggen van alle issues die formeel moeten worden afgehandeld.

kans (risico’s)

Een onzeker feit of onzekere omstandigheid die, als deze zich voordoet, positieve gevolgen heeft voor het realiseren van de projectdoelstellingen.

kans (waarschijnlijkheid)

De mogelijkheid dat een risico optreedt.

klant

De persoon of groep die opdracht heeft gegeven tot de uitvoering van het project en van de eindresultaten van het project zal profiteren.

kritieke pad

De serie van opvolgende activiteiten vanaf start tot oplevering van het project die kritisch zijn voor het realiseren van de vroegst mogelijke oplevering. De activiteiten op dit pad hebben geen speling, dat wil zeggen iedere vertraging in de uitvoering van deze activiteiten resulteert in een vertraging in de oplevering van het project.

kwaliteit

Het geheel van intrinsieke en toegedichte kenmerken en eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem dat bijdraagt aan het vermogen om aan bepaalde verwachtingen te voldoen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven zijn.

kwaliteitsbeheersing

Het proces van beoordeling van de projectresultaten zodanig dat zij voldoen aan relevante standaarden en dat manieren benoemt om oorzaken van het niet voldoen aan de verwachting te voorkomen.

kwaliteitsbestanden

Bestanden waarmee aangetoond wordt dat de vereiste kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing zijn uitgevoerd.

kwaliteitsborging

Een onafhankelijke controle opdat de producten voldoen aan de eisen en ‘fit-for-purpose’ zijn.

kwaliteitscriteria

Een beschrijving van de kwaliteitsspecificaties waaraan een product moet voldoen, inclusief de wijze van meten door degenen die de kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren.

kwaliteitsmanagement

De set van gecoördineerde activiteiten voor de sturing en de beheersing van de kwaliteit.

kwaliteitsmanagementaanpak

Een beschrijving van hoe de technieken en standaarden ten aanzien van kwaliteit geborgd worden, inclusief de verschillende verantwoordelijkheden om de gewenste kwaliteit te realiseren.

kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

Het geheel van processen, procedures en verantwoordelijkheden die op een locatie of binnen een organisatie het realiseren van de gewenste kwaliteit van de op te leveren producten moet borgen.

kwaliteitsregister

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde kwaliteitsactiviteiten inclusief de producten die worden beoordeeld, de typen beoordelingen, wie deze beoordelingen uitvoert en de resultaten van die beoordelingen.

kwaliteitsreview

Een beoordeling door een daarvoor uitgenodigd team van betrokkenen, om de conformiteit van een product ten opzichte van een set kwaliteitscriteria vast te stellen. De te beoordelen producten zijn meestal tussenproducten zoals documenten, tekeningen en ‘story boards’.

kwaliteitsverwachting van de klant

Een uitspraak van de klant over zijn verwachting ten aanzien van de kwaliteit van het projectresultaat, zoals vastgelegd in de projectproductbeschrijving.

leerpuntenlogboek

Een informeel logboek waarin de relevante leerpunten zijn vastgelegd voor het huidige project en toekomstige projecten.

leerpuntenrapport

Een rapport voor het lijn- of programmamanagement of de klant waarin de interessante leerpunten voor andere projecten zijn vastgelegd.

leverancier

Een persoon of groep die verantwoordelijk is voor de levering van de specialistenproducten.

logboek

Informele vastlegging van gegevens, die qua indeling en presentatie geen goedkeuring nodig heeft van het bovenliggende management. PRINCE2 kent het dagelijkse logboek en het Leerpuntenlogboek.

managementfase

Een tijdspanne binnen een project, afgescheiden van andere tijdspannen, met vooraf gedefinieerde activiteiten en op te leveren producten die wordt gemanaged door de projectmanager in opdracht van de stuurgroep.

managementproduct

Een product dat nodig is om het project te managen en de kwaliteit te bepalen en te waarborgen. PRINCE2 kent drie typen: baselineproducten, bestanden en rapporten.

mijlpaal

Een significante gebeurtenis in een plan. (bijvoorbeeld het opleveren van specifieke werkpakketten en het einde van een technische of managementfase).

nabijheid (risico’s)

De tijdsperiode waarin het risico kan optreden. De grootte van de kans en impact van het risico kan variëren in de tijd.

netwerkplanning

Een activiteitenstroomschema met daarin aangegeven de tijdsduren en tijdsafhankelijkheden tussen de activiteiten met vroegste en laatste start- en einddata per activiteit.

opdrachtgever

Degene die ervoor eindverantwoordelijk is dat de projectdoelstellingen en de beoogde benefits van het project worden gerealiseerd.

op maat maken

Het toesnijden van de PRINCE2-methode in een gegeven project in relatie tot de relevante project- en omgevingsfactoren.

opstarten

De activiteiten van de opdrachtgever en projectmanager om de initiële business case, het projectvoorstel en het Initiatiefaseplan op te stellen.

op te leveren product

Zie: output

output

Een product dat wordt opgeleverd aan de klant. Het kan hierbij zowel om een product als een dienst gaan. Managementproducten zijn geen output van het project.

overdracht

Het overdragen van het eigenaarschap van de op te leveren producten aan de gebruiker(s).

overdragen (risicomaatregel)

Het overdragen van een risico aan een andere partij. Dit kan zowel een kans zijn als een bedreiging.

plan (project-, fase- of teamplan)

Een (gedetailleerd) voorstel om een resultaat of doel te realiseren met een toedeling wie wat, waar, wanneer en op welke wijze uitvoert.

planningshorizon

De tijdsperiode waarvoor een accurate en betrouwbare planning kan worden opgesteld.

portfolio

Het geheel van programma’s en zelfstandige projecten in een organisatie.

post onvoorzien

Een budgetpost voor werkzaamheden die in rede niet voorzien kunnen worden, maar die wel binnen de scope van het project vallen.

prestatiedoelstelling

Een specifieke doelstelling van een plan ten aanzien van tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.

PRINCE2

Een methode die een aantal aspecten van projectmanagement ondersteunt. Het acroniem staat voor PRojects IN Controlled Environments.

PRINCE2-principes

De verplichte richtlijnen voor goed projectmanagement die de basis vormen voor een project dat volgens de PRINCE2-methode wordt gemanaged.

PRINCE2-project

Een project waarbij de PRINCE2-principes worden toegepast.

PRINCE2-thema

Een aspect van projectmanagement dat verplicht en continu, in combinatie met de PRINCE2-processen, toegepast moet worden.

probleem/punt van zorg

Type issue, niet zijnde een wijzigingsverzoek of een afwijking van de specificatie, die managementaandacht vereist om opgelost of afgehandeld te worden.

procedure

Een reeks instructies die op volgorde moeten worden uitgevoerd. Binnen PRINCE2 een serie van instructies voor een specifiek aspect van projectmanagement (bijvoorbeeld risicomanagement).

proces

Het geheel van samenhangende activiteiten dat nodig is om een bepaalde doelstelling te realiseren.

producent

De persoon die verantwoordelijk is voor het realiseren van een product.

product

Een input of output van een proces of project. Dat kan zowel tastbaar als niet tastbaar zijn. PRINCE2 onderscheidt specialisten- en managementproducten.

productbeschrijving

Een beschrijving van een product. Een productbeschrijving omvat onder meer het doel, de samenstelling, de herkomst en de kwaliteitseisen van een product.

productcontrolelijst

Een lijst met de belangrijkste producten van een plan, plus de start-, test- en opleverdata.

productdecompositiestructuur

Een hiërarchisch overzicht van alle benodigde en de te realiseren producten in een plan.

productgerichte planning

Een techniek die een inhoudelijk en samenhangend overzicht levert van alle benodigde en te realiseren producten in een plan, omvattende het opstellen van de projectproductbeschrijving, de productdecompositiestructuur, de productbeschrijvingen en het productstroomschema.

productlevenscyclus

De totale tijdspanne van een product vanaf het oorspronkelijke idee om het product te maken tot en met de vervanging of sloop van het product. Tijdens de productlevenscyclus kunnen meerdere projecten worden uitgevoerd, zoals een haalbaarheidsstudie, de realisatie, een upgrade of renovatie en de uiteindelijke vervanging of sloop.

productstatusoverzicht

Een rapportage van de status van alle producten. Het bevat onder meer informatie over de huidige status, de vorige status en de doorgevoerde en geplande wijzigingen.

productstroomschema

Een schema met de productievolgorde en de volgtijdelijke afhankelijkheden van de producten die in een productdecompositiestructuur zijn opgenomen.

programma

Een tijdelijke organisatie, ingericht om een geheel van projecten en activiteiten te coördineren, aan te sturen en te bewaken om uitkomsten en benefits te realiseren die een bijdrage leveren aan één of meer strategische doelen van een organisatie.

project

Een tijdelijke organisatie die is opgezet met het doel één of meerdere bedrijfsproducten op te leveren volgens een overeengekomen business case.

projectaanpak

De manier waarop het projectresultaat zal worden gerealiseerd, bijvoorbeeld wordt het werk uitbesteed of wordt het werk in eigen beheer uitgevoerd.

projectborging

De verantwoordelijkheid van de stuurgroep om zeker te stellen dat het project op correcte wijze wordt uitgevoerd en dat de projectdoelstellingen worden gerealiseerd.

projectbureau

Een entiteit die is ingericht om bepaalde administratieve diensten te verrichten voor één of meerdere projecten.

projecteindrapport

Een rapport van de projectmanager dat aan de stuurgroep wordt verstrekt aan het einde van het project. Het rapport beschrijft de status van het project bij de afsluiting ervan, het projectverloop en de evaluatie van de resultaten van het project afgezet tegen het oorspronkelijke plan.

projectinitiatiedocumentatie (PID)

Het geheel van documenten dat de belangrijkste informatie over het project bevat op basis waarvan besloten kan worden de uitvoering van het project te autoriseren.

projectlevenscyclus

De totale tijdspanne van een project vanaf de initiatie tot en met het einde van het project.

projectlocatie

De plaats of plaatsen waar de werkzaamheden voor het project worden uitgevoerd.

projectmanagement

Alle leidinggevende taken die nodig zijn om het resultaat van het project te realiseren. Het projectmanagement omvat het plannen, organiseren, controleren en besturen van alle aspecten van het project en het motiveren van alle bij het project betrokken personen.

projectmanagementteam

Het totaal van alle personen die een managementrol vervullen in een project. Het projectmanagementteam omvat de rollen van de stuurgroep, projectmanager, teammanager, plus de ondersteunende en borgende rollen zoals projectsupport, de wijzigingsautoriteit en de projectborging.

projectmanagementteamstructuur

Het organogram met daarin alle projectmanagementteamrollen die gebruikt gaan worden, de personen die daaraan zijn toegewezen en de delegatie en rapportagelijnen.

projectmanager

De persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het project om de benodigde producten volgens de afspraken met de stuurgroep op te leveren.

projectmandaat

Een volmacht van een verantwoordelijke instantie om een project op te starten en dat de trigger vormt voor het proces opstarten van een project.

projectplan

Een plan op hoofdpunten dat de belangrijkste producten van het project, de tijdsplanning en de kosten weergeeft.

projectproduct

Het geheel van de op te leveren producten.

projectproductbeschrijving

Een productbeschrijving van het projectproduct. Het wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken over de scope, de kwaliteitsverwachting en de acceptatiecriteria van de klant.

projectresultaat

Zie projectproduct.

projectrisico

Een projectrisico is een risico die een mogelijke impact heeft op het realiseren van de projectdoelstellingen en op het projectresultaat.

projectsupport

Een administratieve rol binnen het projectmanagementteam, die de projectmanager en de teammanagers ondersteunt op het gebied van planning, archivering en administratie.

projectvoorstel

Een beschrijving van de projectopdracht. Het projectvoorstel moet worden goedgekeurd door de stuurgroep. Het projectvoorstel is gebaseerd op het projectmandaat. Het voorstel dient als input voor het proces initiëren van een project.

randvoorwaarde

Een fundamenteel aspect dat aanwezig of gereed moet zijn voordat kan worden gestart of voordat de werkzaamheden kunnen worden vervolgd.

rapport

Een managementproduct waarmee de status van bepaalde aspecten van het project worden vastgelegd.

reduceren (risicomaatregel)

Het nemen van proactieve maatregelen om de kans op en/of impact van een bedreiging te verminderen.

register

Formele gegevensverzameling, die qua indeling en presentatie goedkeuring nodig heeft van het bovenliggende management. PRINCE2 kent het issueregister, het risicoregister en het kwaliteitsregister.

release

De verzameling van producten bij een gefaseerde overdracht, die als een eenheid wordt gemanaged, getest en geïmplementeerd.

restrisico

Het overgebleven risico nadat een risicomaatregel is uitgevoerd.

reviewer

Een persoon of groep onafhankelijk van de producent die onderzoekt of een product voldoet aan de acceptatiecriteria.

risico

Een onzeker feit of onzekere omstandigheid die, als deze zich voordoet, gevolgen heeft voor het realiseren van de projectdoelstellingen.

risico-actiehouder

Een persoon verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicomaatregel als deze maatregel niet kan worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de risico-eigenaar.

risicobereidheid

De houding van de organisatie ten opzichte van het nemen van risico’s. De risicobereidheid bepaalt de mate waarin risico’s worden geaccepteerd.

risicobeoordeling

De inschatting van de mogelijke kans en impact van de individuele risico’s en van het geaggregeerde risiconiveau.

risico-eigenaar

Een persoon verantwoordelijk voor het managen van een individueel toegewezen risico.

risico-evaluatie

De beoordeling van de netto impact van het totaal van geïdentificeerde kansen en bedreigingen.

risico-identificatie

Het identificeren van de context van het project en daarvan afgeleid de individuele risico’s die kunnen optreden.

risicomaatregel

Een actie om de blootstelling aan risico’s tot een acceptabel niveau te brengen voor de organisatie.

risicomaatregelcategorie

Een categorie van risicomaatregelen waarin risicomaatregelen kunnen worden geclassificeerd.

risicomanagement

De systematische toepassing van principes, processen en procedures voor het identificeren en beoordelen van risico’s en het plannen en implementeren van risicomaatregelen.

risicomanagementaanpak

Een beschrijving van de toe te passen specifieke risicomanagementtechnieken en -standaarden en de verantwoordelijkheden voor effectief risicomanagement.

risicoprofiel

Een grafische weergave van de kans en de impact van de risico’s waar een organisatie aan wordt blootgesteld.

risicoregister

Een register van de geïdentificeerde risico’s, inclusief de bijbehorende status, geschiedenis en risicomaatregelen.

risicoschatting

De inschatting van de mogelijke kans en impact van een individueel risico.

risicotolerantielijn

De lijn in het risicoprofiel die aangeeft welke combinatie van kans en impact wel en welke combinaties niet binnen de risicotolerantie vallen.

rolbeschrijving

Een beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor een specifieke rol.

scope

Het totaal van de op te leveren producten en de daaraan gestelde eisen. De scope wordt beschreven door de productdecompositiestructuur en de bijbehorende productbeschrijvingen.

seniorgebruiker

De rol die de gebruikers vertegenwoordigt in de stuurgroep. De seniorgebruiker moet opkomen voor de belangen van de gebruikers in de stuurgroep en moet zorgdragen dat de taken en verantwoordelijkheden van de gebruikers in het project adequaat worden ingevuld.

seniorleverancier

De rol die de leveranciers vertegenwoordigt in de stuurgroep. De seniorleverancier moet opkomen voor de belangen van de leveranciers in de stuurgroep en moet zorgdragen dat de taken en verantwoordelijkheden van de leveranciers in het project adequaat worden ingevuld.

specialistenproduct

Een product dat tijdens het project moet worden gerealiseerd als onderdeel van de specificaties. Dat kan onderdeel zijn van het uiteindelijke projectresultaat of een tussenproduct waarvan één of meerdere erop volgende producten afhankelijk zijn.

sponsor

Is geen PRINCE2-term, maar wordt in organisaties veel gebruikt om de drijvende kracht achter een project aan te geven. De sponsor kan de opdrachtgever zijn of een vertegenwoordiger uit het lijn- of programmamanagement of de klant die belang heeft bij het projectresultaat.

strategie

Een aanpak op hoofdpunten om lange termijndoelen te realiseren.

stuurgroep

Het hoogste beslisorgaan binnen het project. De stuurgroep omvat de rollen opdrachtgever, seniorgebruiker en seniorleverancier.

teammanager

De persoon die verantwoordelijk is voor het realiseren van de specialistenproducten, in overeenstemming met het overeengekomen Werkpakket.

teamplan

Een (optioneel) plan dat wordt gebruikt als basis voor het opleveren van een werkpakket.

test

Het beoordelen of een product voldoet door het product onder (verschillende) omstandigheden te gebruiken.

thema

Een aspect van projectmanagement dat voortdurend aandacht behoeft, en dat een specifieke behandeling vereist om de

PRINCE2-processen effectief te laten zijn.

technische fase

Een periode die wordt gekenmerkt door de toepassing van een specifieke set van methoden, technieken of omstandigheden om de op te leveren producten te realiseren.

time-driven beheersinstrument

Een beheersinstrument dat wordt getriggerd door een moment in de tijd, zoals een hoofdpunten- en een checkpointrapport.

tolerantie

De toegestane afwijking van een in een plan gemaakte schatting waarbinnen niet naar het bovenliggende managementniveau hoeft te worden geëscaleerd. Toleranties moeten worden afgesproken over tijd, kosten, scope, benefits, risico’s en kwaliteit. Toleranties kunnen zowel positieve als negatieve waarden omvatten.

uitkomst

Zie eindresultaat.

variant

Variatie van een baselineproduct, bijvoorbeeld een verschillende taal of type.

verankeren van PRINCE2

Het geheel wat gedaan en georganiseerd moet worden om PRINCE2 als projectmanagementmethode voor de gehele organisatie te laten functioneren.

verantwoordelijke instantie

De persoon of groep die geautoriseerd is om een project te initiëren en het budget ter beschikking te stellen. Deze persoon of groep maakt meestal deel uit van het lijn- of programmamanagement of de klant.

verrijken (risicomaatregel)

Het nemen van proactieve maatregelen om de waarschijnlijkheid en/of het voordeel van een kans te vergroten.

vermijden (risicomaatregel)

Het nemen van een zodanige maatregel, dat de bedreiging niet meer kan optreden, ofwel de kans op en/of de negatieve impact van een gebeurtenis komt te vervallen.

versie

Een specifiek baseline van een product. Een product kent vaak verschillende opeenvolgende versies.

voortgang

De mate van realisatie van de doelstellingen van een plan.

voorprojectfase

De fase voor de start van het eigenlijke project. In deze fase wordt het proces opstarten van een project uitgevoerd.

voortijdige afsluiting

Het eerder dan gepland afsluiten van het project, terwijl nog niet alle op te leveren producten zijn gerealiseerd.

Voorzieningsplan maken

(risicomaatregel)

Een plan opstellen die zal worden uitgevoerd in geval het risico optreedt en waarmee de negatieve gevolgen van het risico worden gereduceerd c.q. de positieve gevolgen van het risico worden versterkt.

werkpakket

Het totaal van de werkafspraken die nodig zijn voor het realiseren, goedkeuren en opleveren van een of meerdere producten, als het totaal van werkzaamheden en op te leveren producten zoals die zijn vastgelegd in de werkafspraken.

wijziging

Binnen het kader van configuratiemanagement een verandering van een configuratiebaseline.

wijzigingsautoriteit

Een persoon of groep aan wie de stuurgroep de verantwoordelijkheid van de beoordeling van een wijzigingsverzoek of afwijking van een specificatie heeft gedelegeerd.

wijzigingsbeheer

De procedure die zekerstelt dat alle wijzigingen die effect kunnen hebben op het projectproduct worden geïdentificeerd en beoordeeld en worden goedgekeurd, afgekeurd of aangehouden.

wijzigingsbudget

Het budget dat is toegewezen aan de wijzigingsautoriteit, bedoeld voor goedgekeurde wijzigingsverzoeken.

wijzigingsmanagementaanpak

Een beschrijving van hoe en door wie de producten in het project eenduidig en gestructureerd worden beheerd.

wijzigingsverzoek

Een verzoek om een baseline te wijzigen. Een wijzigingsverzoek is een type issue.